สารเคมี คือวัสดุใดๆ ที่สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้ เช่น น้ำบริสุทธิ์ (H2O) ประกอบด้วยธาตุ ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม และออกซิเจน (O) 1 อะตอมรวมตัวกัน หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ก็ประกอบด้วยธาตุ Na และ Cl อย่างละ 1 อะตอม          การแยกประเภทสารเคมีตามลักษณะอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอาจดูได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) ซึ่งเอกสารดังกล่าวนอกจากจะแสดงลักษณะอันตรายของสารเคมีชนิดนั้นๆ          การจัดการสารเคมี เป็นระบบควบคุมกำกับดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสารเคมีเท่าที่จำเป็น มีการเก็บและการใช้ที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของห้องปฏิบัติการbanner_footer_index_01
banner-index-footer-02